A veszélyek azonosítása

A veszélyek számos tényezőből adódhatnak, ezért a kockázatértékelés során a munkáltató felelősségi körébe tartozó valamennyi vonatkozó tényezőt figyelembe kell venni.Tudnivalók a munkahelyi kockázatbecslésről

A veszélyek azonosítása az egész kockázatértékelés alapja.

Első lépésként részletesen számba kell venni a munkakörnyezetben lévő valamennyi munkafolyamatot, technológiát, munkaeszközt, felhasznált anyagokat (különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre), munkamódszert. Rendkívül fontos, hogy ez a "leltár" kiterjedjen a nem mindennapos tevékenységekre is, mint például a karbantartás. Emellett figyelemmel kell lenni egyes munkafeladatok évszakhoz kötött jellegére is, valamint gondot kell fordítani a kisegítő jellegű tevékenységekre, mint például a takarítás, anyagtárolás vagy szemétszállítás.

Ezután kell meghatározni minden jelenlevő veszélyt, amely a munkavállalókat és más személyeket fenyegethet. Ezeket lehet a tevékenységek, a technológiák, a hely, vagy más alkalmas szempont szerint osztályozni, azonban mindig úgy, hogy minden lényeges veszély számba legyen véve.

A veszélyek számos tényezőből adódhatnak, ezért a kockázatértékelés során a munkáltató felelősségi körébe tartozó valamennyi vonatkozó tényezőt figyelembe kell venni. Ehhez nyújt támpontot a következő felsorolás, hangsúlyozni kell azonban, hogy az nem törekszik teljességre, csak tájékoztató jellegű.

 

Munkaeszközök használata:

 • védelem nélküli forgó, mozgó alkatrészek,
 • anyagok vagy tárgyak elmozdulása (esés, gurulás, csúszás, összeomlás),
 • gépek, járművek mozgása (például emelőgépek, belső szállítás, belső és külső közlekedés),
 • tűz- és robbanásveszély (súrlódás, nyomástartó edények),
 • veszélyes felületek (éles, sorjás, egyenetlen felületek, szélek és sarkok, kiálló részek, forró vagy hideg felületek).

 

Munkavégzés és munkakörnyezet:

 • személyek vagy tárgyak leesése,
 • magasban végzett munka,
 • mélyben végzett munka,
 • kényelmetlen mozdulatok vagy testhelyzet,
 • kézi anyagmozgatás,
 • szűk munkahely,
 • rendetlen, elhanyagolt munkahely,
 • megbotlás, megcsúszás, elesés,
 • rossz egyéni munkamódszer,
 • zárt terekben, tartályokban végzett munka,
 • változó munkahely.

 

Fizikai tényezők:

 • villamos hálózatok és berendezések,
 • hordozható villamos munkaeszközök,
 • villamos földkábelek és légvezetékek,
 • elektromos zárlat, elektromosság okozta tűz vagy robbanás,
 • elektrosztatikus feltöltődés,
 • elektromágneses sugárzás vagy tér,
 • részecskesugárzás,
 • ézerek használata,
 • zaj, infra- és ultrahang,
 • nem megfelelő munkahelyi világítás, 
 • mechanikai rezgés (például kéziszerszámok, járművek),
 • forró vagy hideg anyagok, tárgyak, közegek,
 • nyomás alatti közegek (például sűrített gázok, gőzök),
 • emberek, állatok mozgása, támadása.

 

Biológiai tényezők:

 • mikroorganizmusok.
 • baktériumok és hasonló organizmusok,
 • vírusok,
 • paraziták,
 • gombák.

 

Veszélyes anyagok, környezet és klíma:

 • oxigénhiány,
 • veszélyes anyagok (belélegzése, lenyelése, bőrön át való felszívódása),
 • gyúlékony, robbanékony és oxidáló anyagok,
 • maró anyagok,
 • instabil vagy erősen reakcióképes anyagok,
 • allergizáló anyagok,
 • fertőző anyagok,
 • rákkeltő, mutagén, teratogén, utódkárosító anyagok,
 • nem megfelelő munkahelyi klíma (hőmérséklet, páratartalom, légmozgás),
 • szennyezett munkahelyi levegő (gázok, gőzök, aeroszolok, porok),
 • túlnyomás alatt vagy kis nyomásban végzett munka,
 • kedvezőtlen időjárási feltételek,
 • vízen vagy víz alatt végzett munka.

 

Fiziológiai, idegrendszeri és pszichés tényezők:

 • nehéz testi munka,
 • nagy koncentrációt igénylő munka,
 • túl intenzív vagy egyhangú munka,
 • éjszakai munka,
 • egyedül vagy elszigetelten végzett munka,
 • személyek fenyegetése, támadása (erőszak),
 • a feladatok, munkafolyamatok vagy munkavégzés szervezési hiányossága, összehangolatlansága, tisztázatlansága vagy áttekinthetetlensége, túl sok vagy túl kevés információ,
 • emberi kapcsolati tényezők (például kiszolgáltatottság, tévedések, rosszindulat, passzív dohányzás, szexuális zaklatás).

 

Egyéb tényezők:

 • oktatás hiánya vagy nem megfelelő végrehajtása,
 • üzemeltetési dokumentáció hiánya vagy hiányossága,
 • egészségügyi vizsgálat hiánya,
 • műszaki tartalmú időszakos felülvizsgálat hiánya vagy hiányossága,
 • elsősegélynyújtás hiányossága.

 

A gépek biztonsága és a munkakörnyezet kapcsolata tekintetében a veszélyek áttekintésére ugyancsak értékes útmutatást adnak az MSZ EN ISO 12100-1:2004 és az MSZ EN ISO 12100-2:2004 számú szabványok. Egyetlen útmutatás vagy szakmai segédlet sem veheti át azonban a munkáltató felelősségét, és nem helyettesítheti a helyi viszonyok ismeretét. A kockázatértékelésért felelős munkáltatónak vagy megbízottjának mindig a munkahely konkrét viszonyai alapján kell számba vennie az adott munkahelyre, munkafolyamatokra, technológiákra, munkaeszközökre, munkamódszerekre, munkavállalókra jellemző veszélyeket.

 

Információforrások:

A veszélyek számbavételéhez több forrásból érdemes információt szerezni,  például:

 • A munkatevékenység, munkafolyamatok, technológiák, munkaeszközök, munkamódszerek közvetlen megfigyelése.
 • A munkavállalók és képviselőik tapasztalatai.
 • Munkavédelmi jogszabályok.
 • Szabványok
 • Gyártók és szállítók használati utasításai, adatlapjai, gépkönyvei, kezelési utasításai.
 • Munkahelyi belső szabályzatok, üzemeltetési dokumentáció.
 • Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és rendkívüli események adatai.
 • Más munkahelyek közzétett adatai, tapasztalatai, bevezetett szakmai szokások.
 • Tudományos és műszaki irodalom.
 • Munkavédelmi adatbázisok.
 • Helyszíni vizsgálatok, mérések.
 • Szaktanácsadók, munkavédelmi szolgáltatók.

 

Gondos mérlegelést követel annak eldöntése, hogy a veszélyek számbavételéhez szükségesek-e bonyolult műszeres vagy laboratóriumi mérések. Ezek a vizsgálatok sokszor hosszadalmasak és költségesek, és bár pontos és részletes eredményeket szolgáltatnak, a kockázatértékeléshez, illetőleg a szükséges teendők meghatározásához gyakran elegendő a tájékozódó jellegű vizsgálat, amennyiben az, a munkavállaló expozíciójára, és az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megteremtéséhez elegendő adatot szolgáltat.

 

A munka, a munkafolyamatok elemzésekor különös gondot kell fordítani a következőkre:

 • Mindig a tényleges viszonyokat kell megvizsgálni, összehasonlítva a vonatkozó előírásokkal, korszerű megoldásokkal. Ha a munkahelyen technológiai utasítás van érvényben, a kockázatértékelés során át kell ugyan tekinteni az utasítást, de meg kell vizsgálni azt is, hogy a valóságban hogyan végzik a munkát. A legtöbb munkahelyen kisebb-nagyobb mértékben eltérnek az írott utasításoktól. A kockázatértékelés során meg kell vizsgálni egyrészt az eltérések okát, másrészt a valóságos helyzet kockázatait, összevetve az utasítások pontos megtartása esetén fellépő kockázatokkal. Figyelmet kell fordítani az üzemeltetési dokumentációban rögzített minimális létszámra és annak összetételére is. Például a szigorú létszámgazdálkodás hatására gyakran csak az első műszakban dolgozik villanyszerelő, a délutáni és éjjeli műszakban hiányzik. Ezáltal a villanyszerelés szempontjából szakképzetlen személyek vélt termelési érdekből maguk végzik el a szerelést, önmagukat és munkatársaikat veszélyeztetve. Szervezési intézkedések szükségesek tehát e súlyos szabálysértés megakadályozása érdekében, például készenléti rendszer biztosításával, vagy külső szakember szükség szerinti megbízásával.
 • Meg kell vizsgálni, hogy milyen esetekben kerül sor olyan műveletekre, amelyek rendszeresek ugyan, de a rutintól való eltérést jelentenek. Az ilyen műveletek általában kockázatosabbak. Közéjük tartoznak például a karbantartási, tisztítási, szerelési, indítási, leállítási műveletek.
 • Meg kell vizsgálni, melyek lehetnek a munkafolyamatban, technológiában fellépő, nem rendszeres, de előre látható üzemzavarok, előírás ellenes munkavégzések. Ilyen lehet például egy esztergakés törése, egy gumiabroncs defektje, de egy dolgozó fegyelmezetlensége is.

Címkék:  azonosításmunkahelyi kockázatbecslésmunkahelyi kockázatértékelésveszélyek

Ikonok